Tehtävä 1

© OPE-koulutuksen verkkokurssiin kuuluu yhteensä neljä eri tehtävää. Jokaisessa tehtävässä on kolme eri vaihtoehtoa, joista voit valita sinua eniten kiinnostavan. Kurssin tehtävät on laadittu kertovaan muotoon tapauksiksi. Kurssiin kuuluu myös  muiden  opiskelijoiden tehtävien kommentointi. Perehdy oman tehtäväsi jälkeen jonkun muun opiskelijan laatimaan tehtävään, joka on eri kuin mihin olet itse vastannut, ja anna siihen kommenttisi.

Alla on ensimmäinen tehtävä, jossa on kolme vaihtoehtoa A, B ja C. Valitse jokin vaihtoehdoista, ensimmäisen tehtävän viimeinen palautuspäivä on sunnuntaina 19.9. Voit kopioida myös tämän tehtävänannon kokonaan blogiisi.
Tapaus 1A: Tekijänoikeuden mahdollisuudet

Oppilaasi Salla on monin tavoin lahjakas luovassa ilmaisussa ja haluaisit rohkaista häntä hakeutumaan taiteelliseen ammattiin. Salla on kuitenkin sitä mieltä, ettei taiteella tule toimeen, koska ”kaikki on nykyään niin helposti kopioitavissa”. Miten esittelisit tekijänoikeutta Sallalle? Minkälaisia oikeuksia tekijänoikeus tuo tekijälle? Kerro ainakin mitä aineistoja tekijänoikeuden suoja koskee, mitä yksinoikeuksia tekijällä on teokseen ja miten hän voi saada teoksesta tuloja. Kerro myös miten tekijänoikeus syntyy ja mitä tekijänoikeuden suoja tarkoittaa tekijän kannalta, jos suojaa loukataan. Mistä tekijänoikeudesta saa tietoa?


Lähteet:

Luentomateriaali: http://c-ope.blogspot.com/2010/09/ensimmaisen-luentopaivan-materiaalit.html
Pirjo Kontkanen, Tekijänoikeudet yliopistotutkimuksessa ja –opetuksessa. Noin 20 sivua, luvut 4 - 4.2, 4.5 - 4.5.5, 4.7 ja johdanto-osat luvuista 5.2 ja 5.3. (sivut 59-64, 70-76, 83-84, 88-89 ja 96-98). http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/oik/yksit/vk/kontkanen/

Tehtävä 1B: Lupalappu kopiointiin

Yhteiskuntaopin opettaja Eero koostaa valokopiokoneella oppimateriaalia Suomen eduskunnasta. Hän leikkaa koosteeseen valokuvia sanomalehdistä ja tulostaa muutaman kuvan internetistä. Tekijänoikeuslain mukaan tekijältä tarvitaan lupa teoksen kopiointiin. Eero on lukenut laista, että useimmat valokuvat eivät ole teoksia, mutta hän arvelee että valokuvia ei silti voi kopioida vapaasti. Millainen oikeus kuvaajalla on valokuvaan ja miten se eroaa teoksen suojasta?

Eero haluaa olla hyvänä esimerkkinä ja tehdä oppimateriaalin luvallisesti. Hän tietää, että kouluilla on lupa ottaa rajallisesti kopioita valokuvista ja muustakin suojatusta aineistosta. Millä perusteella ja miten laajasti koulussa voidaan kopioida suojattuja aineistoja? Voiko eri lähteistä otettuja aineistoja yhdistää kopioitaessa yhdelle sivulle? Voiko aineistoja kopioida myös internetistä?

Eero esittää monistamaansa oppimateriaalia luokalle dokumenttikameralla. Sillä voi esittämisen lisäksi tallentaa aineistot digitaaliseen muotoon, jolloin ne voidaan jakaa tiedostoina oppilaille tai esittää myöhemmin luokalle suoraan kameran muistista. Dokumenttikameroiden mukana luokkiin on asennettu videotykit, joihin Eero voi kytkeä oman kannettavan tietokoneensa ja hyödyntää opetuksessa myös PowerPointtia. Onko aineistojen esittäminen dokumenttikameralla tekijänoikeudellisesti ongelmallisempaa kuin aiemmin käytetyillä piirtoheittimillä heijastaminen? Miten tekijänoikeus suhtautuu aineiston tallentamiseen digitaaliseen muotoon dokumenttikameran muistiin? Entä aineiston lataamiseen internetistä esimerkiksi PowerPoint-esitykseen?


Lähteet:

http://www.kopiraitti.fi/kuvat/kuvien_kayttaminen_kouluissa/fi_FI/valokuvat/
Marja-Leena Mansala, Valokuva ja sen kohde - kuka määrää käyttämisestä? IPRinfo 4/2006. http://www.iprinfo.com/page.php?page_id=35&action=articleDetails&a_id=438&id=32
http://www.kopiraitti.fi/Kopiointi/OPMn_kouluille_hankkima_lupa_1/fi_FI/opm_kopiointi_1/
Sopimuslisenssi valokopioinnista, kohdat 3§, 4§, 6§, 7§, 8§. Saatavilla koulusta sekä ©OPE-hankkeen nettisivuilta: http://iprinfo.com/page.php?page_id=376
http://www.kopiraitti.fi/ukk/fi_FI/dokumenttikamera
http://www.kopiraitti.fi/ukk/fi_FI/kopiointi_powerpoint

Tehtävä 1C: Nettisivujen karikot

Sonja opettaa ATK-kurssilla nettisivujen tekemistä. Koulu on antanut oppilaiden käyttöön palvelintilaa, jossa he voivat julkaista tekemänsä nettisivut. Oppilaat voivat käyttää palvelinta itsenäisesti jo ennen kurssia, eikä Sonja pysty valvomaan ennakkoon mitä oppilaat lopulta julkaisevat sivuillaan. Hän oli antanut ohjeet siitä, ettei muilta nettisivuilta saa ottaa kuvia ilman lupaa omille sivuille, mutta oppilaat käyttävät ohjeista huolimatta muualta otettuja sarjakuvastrippejä, piirrettyjä kuvia ja valokuvia.


Sonja haluaa varmistuksen, että hän tai koulu ei joudu vastuuseen tekijänoikeuden loukkauksesta, jos sivuilla on luvatta muiden teoksia. Hän kysyy sinulta, eikö muiden tekemiä kuvia voi käyttää omilla sivuilla silloinkaan kun sivut eivät ole kaupallisia. Kerro suojattujen aineistojen käytön pääsääntö, ja voit mainita muutamia poikkeuksia. Tekijänoikeuslain 20 §:n mukaan julkistettua teoskappaletta saa näyttää julkisesti. Soveltuuko 20 §:n antama oikeus teoskappaleen näyttämiseen myös internetissä? Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta antaa tallennuspalvelun ylläpitäjälle vastuuvapauden. Miten koulun tulee toimia, jotta se ei joudu vastuuseen luvattoman aineiston käytöstä oppilaiden sivuilla, kun sivut ovat koulun palvelimella?


Lähteet:

Luentomateriaali: http://c-ope.blogspot.com/2010/09/ensimmaisen-luentopaivan-materiaalit.html
Tekijänoikeuden sanastoa: http://c-ope.blogspot.com/p/sanastoa.html
Tekijänoikeuslain 20 §: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#P20
Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (sähkökauppalaki) 15 § ja 20 § sekä kursorisesti 22 §: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020458#P15
Pykälien oheislukemistoksi Jussi Karin opinnäytetyö Web 2.0 -palveluntarjoajan vastuu, luvun 3 johdanto sekä alaluvut 3.1, ja 3.3.3.
http://jussikari.fi/kirjoitukset/Jussi_Kari_Web_2.0_-_Palveluntarjoajan_vastuu.pdf